Rezerwy emerytalne - co powinieneś wiedzieć o organizowaniu i wyliczaniu?

Posted on 01/08/2021 12:19pm

Rezerwy emerytalne to zobowiązania wynikające z przeszłych zdarzeń oraz obowiązki sporządzania świadczeń o wiarygodnie wskazanej wartości, które spowodują wyczerpanie już posiadanych czy przyszłych aktywów. Podstawą wyceny rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze są nakazy prawa pracy, kodeksów wynagrodzeń, systemów zbiorowych i innych wiążących porozumień pracodawców z załogą.
aktuariusze pozują do zdjęcia
Author: U.S. Department of Agriculture
Source: http://www.flickr.com
Szacunek kwoty rezerw powinien uwzględniać obowiązkowe obciążenia pracodawcy wynikające z przepisów prawa panujących na dzień szacowania rezerwy. Rezerwy emerytalne, na odprawy rentowe i gratyfikacje jubileuszowe opracowuje się tylko wtedy, gdy z przepisów prawa, układu pracy lub umów o pracę bezspornie wynika, że na właścicielach firm ciąży obowiązek ich zapłaty i ich wysokość jest ważna, w związku z czym ich nieuwzględnienie w sprawozdaniu finansowym zniekształciłoby obraz sytuacji finansowej a także majątkowej oraz ubezpieczenia żyrardów wynik finansowy jednostki - .
Wzorcowy sposób obliczenia rezerwy na odprawy emerytalne uzależnia jej wysokość od takich elementów,
finanse
jak aktualny staż pracy, zbiorowa liczba lat do przepracowania (która uwarunkowana jest od dwóch zmiennych: wieku pracownika oraz wieku emerytalnego), zdyskontowanej podstawy wypłaty odprawy jak również prawdopodobieństwa pozostania w firmie pracownika do uzyskania wieku emerytalnego. Wyróżnianą metodą wyznaczania rezerw na te świadczenia jest oczywiście ocena, którą robi aktuariusz. Wycena wycena marki rezerw na długoterminowe zobowiązania pracownicze, w tym odprawy emerytalne a także rentowe, winna zostać wykonana zgodnie z metodologią aktuarialną, korzystając z pomocy profesjonalisty jakim jest aktuariusz, ponieważ ustalenie ich wielkości uwarunkowane jest wieloma czynnikami (np. stosunki makroekonomiczne, obieg pracowników, ryzyko zgonu).

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje uzupełniony przepis dotyczący rezerw. Adekwatnie do art. 39 ust. 2 regulacji o rachunkowości firmy dokonują pasywnych rozliczeń, międzyokresowych kosztów w wielkości możliwych zobowiązań przypadających na obecny okres sprawozdawczy, wynikających m.in. z przyszłych świadczeń przeznaczonych dla pracowników (np. gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych).

Tags: praca, Rachunkowość, aktuariusz